петък, 5 декември 2008 г.

Тодор Бакалов описа в книга любовта си към народната музика

Всички певци да излязат на сце­ната-те са важ­ни, а не моята книга" - каза развълнуван проф. д-р То­дор Бакалов, който мина­лия четвъртък представи втората част на "Антоло­гия на българските фол­клорни изпълнители" с "много музика и малко приказки". Аулата на СУ "Св. Климент Охридски" едва събра гостите на съ­битието - певците Янка Рупкина, Станка Гьокова, Илия Луков, Пенка Павло­ва, Манол Михайлов и куп запалени почитатели на българската народна музи­ка. Сред тях бе и наша съ­народничка, долетяла спе­циално за повода от Чика­го, където от дълги години живее със семейството си. Книгата на проф. д-р Ба­калов, която притежават 44 чуждестранни библио­теки, е единственото по ро­да си задълбочено и об­ширно изследване на твор­ческите биографии на на­ши фолк­лорни пе­вци и инструменталисти от миналото до днес.н Не беше трудно и не ми трябваше много време да я напиша, защото тя е в главата ми" - сподели пред "Всичко за жената" авто­рът, който повече от 50 го­дини концертира из стра­ната и по света с много из­пълнители. Като акордио-нисттой е бил на една сцена както с най-известните и прочутите, така и със само­дейци. По време на много­бройните пътувания дъл­гогодишният преподава­тел по музикална педагоги­ка в Софийския универси­тет е разговарял с тях непосредствено, провоки­рал ги е към самонаблюде-ние и оценяване на май­сторството на колегите им. Затова творческите им по­ртрети са написани правди­во и искрено, а между редо­вете се чете огромният възторг и преклонение на проф. д-р Бакалов пред та­ланта на изпълнителите. Въпреки че познава в де­тайли личния живот и бит на своите герои, докторът по музикознание смята, че "не е важно с кой крак се е спънал артистът, а какво е оставил на хората..." Във втората част на Ан­тологията авторът е доба­вил два нови раздела- "Вид­ни акордионисти" и "Младата смяна". И в нея, както и в първата, стилът му на места е почти разговорен, а на други - строго научен. Целта на вдъхновения из­следовател е не да има "за всеки по нещо", а да може читателят непринудено да осмисли и възприеме напи­салото. "Не отделна глава, а цяла книга заслужава все­ки от изпълнителите, включени в Антологията ­смята професорът, който през последните 5 години преподава философия на изкуствата в Тараклийския университет в Молдова. Някои от тях са учили до 8 клас, но знаят повече от мен. В Живота знаят какво кажат и кога да замълчат. А на сцената понякога така ме изненадват със своите импровизации, че от вълне­ние съм спирал да свиря, за да ги слушам."


kliuki.net

Няма коментари: